Seks digitale trends at følge med i 2022 (2023)

Seks digitale trends at følge med i 2022 (1)

Hvis de sidste to år har vist verden noget, så er det, at transformation altid er mulig. Aldrig før har arbejds- og levemønstre ændret sig så meget på så kort tid – og aldrig før er digitaliseringen vokset så hurtigt på tværs af alle samfundsgrupper.

markedstendenserDigital transformation

Seks digitale trends at følge med i 2022 (2)Mattias Norén, chef for strategi og drift.Det handler blot om en fælles vilje og drive, de to vigtigste dele af en transformation, hvad enten det er post-pandemiske tilpasninger eller ændringer af en virksomheds forretningsmodel.

- I 2022 vil Covid-19 fortsætte med at påvirke vores liv og vores forretninger med stor sikkerhed. Og når det ikke sker, kommer der noget andet, som ændrer vores liv – igen og igen. Et innovativt og fleksibelt mindset er essentielt i en verden i konstant forandring, siger Mattias Norén, Vice President Strategy and Operations hos PostNord Strålfors.

Seks digitale trends at følge med i 2022 (3)

Pandemien har fremskyndet Digital First

Da pandemien ramte os, ændrede det den måde, vi arbejder og interagerer på. Digitaliseringen er accelereret i rekordfart – på arbejdspladsen, i privatlivet og i samspillet mellem kunder og leverandører. Hos PostNord Strålfors er vores kunders digitale kommunikation øget, bl.a. mere end 30 % i 2021 og i alt 900 millioner digitale transaktioner.

En international undersøgelse udført afMcKinsey & Companyviser, at Covid-19-pandemien dramatisk har fremskyndet digitaliseringen af ​​kunde-leverandør-interaktioner.

Dette utrolige syvmile udviklingstrin vil bringe store fordele for os alle, men også belyse nogle kritiske udfordringer, der dukker op i den nye post-coronavirus verden. Vi ser, at der er store ændringer i det forventede niveau inden for f.eks. sikkerhed og databehandling, samt brugeroplevelser og kundedialog. Og der kræves ny smart teknologi for at nå et tilfredsstillende niveau i en stadig mere digital verden. Her kan vi sige, at væksten i kunstig intelligens, big data og automatisering er hovedkatalysatoren, hvis den bruges på den rigtige måde.

Seks digitale trends at følge med i 2022 (4)

Forandringens kraft

Lige nu bliver alle områder af vores dagligdag omdefineret – fra forretningsmøder og arbejdspladser til måden, vi betaler og interagerer på – både professionelt og privat. Selvom forandring er blevet den eneste konstante i vores liv, er der en betydelig mangel på forståelse af, hvordan vi bør tænke og handle for at få gavn af det. Med andre ord har det højeste prioritet at udnytte forandringskraften.

Hvis du vil klare den rivende udvikling, er det vigtigste ikke at være passiv. Vi kan ikke undgå teknologi, og vi er langt bagud, hvis vi ikke er åbne for forandringer.

Eller som forfatter og foredragsholderJonathan McDonaldbeskriver det: en virksomheds forretning er som en vindmølle med fire vinger: formål, mennesker, produkt og proces. Det er bare et spørgsmål om at få disse fire vinger til at arbejde sammen i harmoni. Først da kan forandringens vinde drive virksomhedens succes.

Seks digitale trends at følge med i 2022 (5)

Fokus på hyper-personalisering

Vi lever i en tid med hyperpersonalisering. Vi mennesker vil gerne føle os specielle og bemærket, og teknologien kan hjælpe os med det nu, men det kræver forståelse og reaktion på individuelle kundebehov. Udfordringen og muligheden ligger i at identificere de nøjagtige øjeblikke, hvor kunder efterspørger et bestemt produkt, information eller service og derefter være der for at levere præcis, hvad de ønsker. Ifølge Google er den tid, der er til rådighed til at give brugerne det, de ønsker, kun et par sekunder – et såkaldt mikro-øjeblik.

Mange af vores kunder arbejder med ledelseskommunikation, og vi ved af erfaring, at transaktionens øjeblik – vores mikromoment – ​​er ekstremt vigtigt. Ofte er der kun ét kontaktpunkt for kunden, f.eks. et energiselskab, der sælger sine ydelser gennem abonnement. Det bliver endnu vigtigere, efterhånden som de første digitale generationer vokser op. Jo mere digital oplevelse en forbruger har, jo vigtigere er det at sende det rigtige budskab på den rigtige måde til det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og i den rigtige kanal, såsom på fakturaen eller betalingsflowet.

Seks digitale trends at følge med i 2022 (6)

Fremtidens betalingsløsninger

I de senere år er konkurrencen blevet størrebetalingsløsningerog andre finansielle tjenester steg markant. Der er flere udbydere og bedre og sikrere tjenester end tidligere. Der er en bred vifte af konkurrencedygtige internationale og nationale løsninger, men også specialiserede løsninger, der fungerer side om side. Kunder i dag ønsker at kunne vælge mellem de mest populære muligheder, uanset om de er globale, nordiske eller nationale. Mange aktører i et økosystem og godt samarbejde er derfor nøglen til succes.

i SkandinavienP27-samarbejdetmeget spændende. Kaldet for fremtidens økonomiske vejnet er målet en ny betalingsinfrastruktur, der skal øge samhandelen mellem de nordiske lande til 27 mio. Mennesker.

Siden indførelsen af ​​PSD2 EU-direktivet om betalingstjenester har betalingstjenesteudbydere adgang til bankkunders kontooplysninger og bankkonti. Det åbnede markedet for mange nye digitale betalingstjenester. I de senere år har såkaldte A2A (Account2Account) betalinger oplevet en markant stigning, da slutbrugernes efterspørgsel efter hurtige, effektive og brugervenlige betalingsløsninger er steget. Open Banking og A2A overvinder disse udfordringer og åbner op for endnu flere spændende anvendelsesområder.

Seks digitale trends at følge med i 2022 (7)

Stigende krav til IT compliance og sikkerhed

I dag forventer alle tilpasning og fleksibilitet. Som forbruger ønsker du, at produktet skal tilpasses – det er også drivkraften bag mange trends i dag. Samtidig ser vi en stigende opmærksomhed iftpersonlig information. Vi ønsker bestemt tilpasning – hvilket kræver brugerviden – men samtidig er vi varsomme med at dele personlige data. Det er en interessant udvikling og to komplekse og modsatrettede tendenser.

Oversat til erhvervslivet er det i dag ikke muligt at drive virksomhed uden at tage udgangspunkt i kundens præferencer – samtidig med at man har fuld kontrolinformationssikkerhed, GDPR, personlig sikkerhed, miljøarbejde og kvalitet - og respekter dine kunders integritet. Det kræver en konstant arbejdsindsats.

Seks digitale trends at følge med i 2022 (8)

Digitalisering giver bæredygtige løsninger

Digitalisering er en af ​​demde vigtigste faktorer for at nå klimamåleneog ifølge forskning kan det bidrage til en 15-30% reduktion af udledningen over de næste 10 år. Områder, hvor digitalisering kan bidrage, omfatter smartere brug af fælles ressourcer, større fleksibilitet og bedre målbarhed. Men digitale løsninger baner også vejen for en dematerialisering fra fysisk til digital. Ændringen i måden, vi forbruger musik på - fra cd'er til streamingtjenester - er et eksempel, de fleste kan relatere til. Det samme gælder for elektronisk vs. fysisk kommunikation, hvor digitalisering fører til mindre skov- og papirforbrug.

Siden begyndelsen af ​​2001 har den digitale postkasse e-Boks arbejdet konsekvent med bæredygtige digitale løsninger. I dag opererer virksomheden i hele Europa med mere end 21 millioner brugere. Ifølge e-Boks' egen bæredygtighedsrapport sparer virksomheden 1 ton papir og 2.513 kg CO2 hver time!

Seks digitale trends at følge med i 2022 (9)

Matias Noren

Chef for strategi og forretningsudvikling, PostNord Strålfors

Mattias Norén står i spidsen for et erfarent og højt motiveret team af produktchefer, forretningsudviklere, marketingchefer og eksperter hos Postnord Strålfors, som arbejder sammen for at gøre os i stand til at blive vores kunders naturlige partner i digitaliseringsprocessen.

Følg PostNord Strålfors på LinkedIn

Seks digitale trends at følge med i 2022 (10)

markedstendenserOmnichannelFinTech

Betalingsløsninger og andre finansielle tjenester er vokset markant de seneste år. Der er flere leverandører og bedre og sikrere løsninger end nogensinde før. På denne side finder du mange interviews med førende skandinaviske eksperter i betalingsløsninger, læser kundecases og finder spændende inspiration til forskellige løsninger og trends.

Seks digitale trends at følge med i 2022 (11)

markedstendenserSikkerhed

"Alt er et spørgsmål om tillid"

PostNord Strålfors behandler dagligt enorme mængder persondata. - Det handler grundlæggende om tillid, og at vores kunder og medarbejdere skal føle sig helt sikre på, at vi kan levere, hvad vi lover, både digitalt og fysisk. Og at vi håndterer kundedata korrekt og sikkert, siger Martin Nyberg, Chief Compliance Officer i PostNord Strålfors.

Læs artiklen

Seks digitale trends at følge med i 2022 (12)

markedstendenserBæredygtighed

Vidste du, at 100.000 papirfakturaer svarer til at køre 14.600 kilometer eller en returrejse til Thailand? Du kan bidrage til en grønnere planet ved at digitalisere mere. Vi forklarer hvordan.

Læs artiklen

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 05/27/2023

Views: 6360

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.